ส23101

รหัสวิชา ส23101 สังคมศึกษา
ผู้สอน นายโยธิน ทิพย์อักษร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 – 3/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
ใบงานที่ 2
3
ใบงานที่ 3
4
ใบงานที่ 4
5
ใบงานที่ 5
6
ใบงานที่ 6
7
ใบงานที่ 7
8
ใบงานที่ 8