ศ30262

รหัสวิชา ศ30262 ดนตรีกับชีวิต
ผู้สอน นายสุรเดช นิกรรัมย์
ชั้นมัธยมศึกาษาปีที่ 4/5-4/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4