ว30101

รหัสวิชา ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1 และเคมี 1
ผู้สอน นางณัธดา วรรณโวหาร
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3-5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4