ว30101

รหัสวิชา ว30101 วิทยาศาสตร์กายภาพ1และเคมี3
ผู้สอน นายมนฑล นำพะวา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6