ว30203

รหัสวิชา ว30203 ฟิสิกส์3
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1-5/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
ใบความรู้และใบงานที่ 1
2
ใบความรู้และใบงานที่ 2
3
ใบความรู้และใบงานที่ 3
4
ใบความรู้และใบงานที่ 4