ว30221-ว30222

รหัสวิชา ว30221 เคมี 1 และ ว30222 เคมี 2
ผู้สอน นางณัธดา วรรณโวหาร และ นางชลิดา จันทร์เจ็ก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 – 4/2

[table id=22 /]