ว30243

รหัสวิชา ว30243 ชีววิทยา 3
ผู้สอน นางสาวนริศรา วิจิตราพันธ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4