ว30267-ว30268

รหัสวิชา ว30267 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 และ
ว30268 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2

[table id=55 /]