ว30267-ว30268

รหัสวิชา ว30267 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ5 และ
ว30268 โลกดาราศาสตร์และอวกาศ6
ผู้สอน นางสาวนิจินันท์ สุริวงษ์
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1-6/2

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว30268
ดาราศาสตร์ 6
1
ใบความรู้ที่ 1
2
3
4