ว30281

รหัสวิชา ว30281 วิทยาการคำนวณเพิ่มเติม 1
ผู้สอน นายธรรมนูญ กันทะหงษ์
และ นางสาวอนัญชุดา วราคุณาศัย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 – 5/7

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

1
หน่วยที่ 1
ใบงานที่ 1
2
หน่วยที่ 2
ใบงานที่ 2
3
หน่วยที่ 3
ใบงานที่ 3
4
หน่วยที่ 4
ใบงานที่ 4
5
หน่วยที่ 5
ใบงานที่ 5
6
หน่วยที่ 6
ใบงานที่ 6
ภาคเรียนที่ 2
ว30291
การออกแบบและเทคโนโลยี เพิ่มเติม 1
1
ใบความรู้ที่ 1
ใบงานที่ 1
2
3
4