ง30293

รหัสวิชา ง30293 รายวิชา ช่างก่อสร้าง
ผู้สอน นายสำราญ บุญเขียว
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

สัปดาห์

สื่อการสอน

กิจกรรม

ภาคเรียนที่ 2
1
ใบความรู้ที่ 1
2
ใบความรู้ที่ 2
3
ใบความรู้ที่ 3
4
ใบความรู้ที่ 4

Leave a Reply

Your email address will not be published.